Frys/kjøle utstyr-kompresorer

no.1 
no.2 
no.3
no.4  York
no.5
no.6  Bock       F5                              no AH33577-001        year 2001        capacity 25,4-91,4m3
no.7 
no.8   Bitzer OSN 7461K
no.9  Bitzer    OST-706 K      sno 113.8-303                 
        03/87                 37kw   220-380 volt
no.10  Bitzer      OST-706 K                       
           37kw   220-380 volt
no.11  Bitzer             22kw    220-380 volt
no.12 
no.13 
no.14                                                                                                         
no.15 
no.16
no.17  
no.18  Mycom 160 VMD 5,8                 no 1635243                       65-105kw  220-380volt
no.21
no.22
no.23 
no.24 
no.25 
no.26
no.27 +27a  Howden  XRV 127                                45kw 220-460volt
no.28 
no.29 
no.30  Howden    MK1/WRE127/165/36     no003                            55-65kw  380-690 volt
no.31  HALL      6cylinder                                                        45-52kw  230-460volt
no.32  BOCK                                            7,5kw     230-400 volt
no.33  Bock? 6V  57510/1309  E 2050  C2       BHD  00203
no.34  DWM  Copeland   type:6cc  68    106m3/h    no00588   year-81                                   18,5kw
no.35  
no.36