Plate Freezers

no.1  DSI  12 st  100mm
no.2   
no.3   
no.4 
no.6 
no.7 
no.9  
no.10  
no.11 
no.12 
no.13 
no.15  Kvaerner                      16 st          100mm
no.19  Kvaerner   KKV 47.82  no20.75.2           16 st           100mm
no.21 
no.22 
no.23 
no.24 
no.26 
no.27 
no.28